Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

İLKE KAR ARAÇ KİRALAMA TİCARET A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI


BÖLÜM 1 –  POLİTİKANIN AMACI;
Kişisel Verilerin Korunması hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 20’ de aşağıdaki şekilde yer almaktadır.
 
“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/2 md.). Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”

Bireyin temel hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlayan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, önceki metinler üzerinde yapılan çeşitli değişikliklerle 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sevk edilmiş ve 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 12.nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında Veri Sorumlusunun;
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu, (5) numaralı fıkrasında ise, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (Kurul) bildireceği, Kurulun, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebileceği hükme bağlanmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak; Şirketimiz tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik süreçler hakkında açıklamalarda bulunmak, uygulamada şeffaflığı ve hukuka uygunluğu sağlamak ve kişisel verileri birlik tarafından işlenen veri sahibi gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla bu politika hazırlanmıştır.
Bu Politika ile  çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın,  gerçek kişi müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışan ve hissedarlarının, yetkililerinin, mal ve hizmet tedarikçilerimizin ve bunların çalışanlarının, kurum ile iş ilişkisi bulunan danışman ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde korunması ve işlenmesi prensipleri oluşturulmaktadır.
Şirket bu Politika ile bir Anayasal hak olan Kişisel Verilerinin Korunmasını bir Şirket Politikası haline getirmekte ve hukuki ve sosyal sorumluluğu kapsamında Kişisel Veri Koruma Kanunu ve mevzuat ve düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. KVK Politikası ile, şirket bünyesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması konusunda farkındalığın oluşması ve tüm süreçlerde mevzuata uyumu temin etmek için sürdürülebilir ve denetlenebilir sistemin kurulması amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatların uygulanmasına yönelik olarak şirket  içerisinde gerekli politika ve prosedürler düzenlenmekte, aydınlatma metinleri oluşturulmakta, açık rızalar uygulanmakta, gizlilik sözleşmeleri yapılmakta, görev tanımları revize edilmekte, kişisel verilerin korunması için şirketimiz  tarafından mevzuata uygun idari ve teknik güvenlik tedbirleri alınmakta, bu kapsamda gerekli denetimler yapılmakta veya yaptırılmaktadır.

BÖLÜM 2- TANIMLAR
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve şirketimizin   ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında’ yer alan bazı tanımların açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi:   Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri Sahibi:  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler ve çalışanları, ortaklar, Şirketle  yapılmış sözleşme kapsamındaki diğer üçüncü şahıs gerçek kişiler.
Kişisel Veri:  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Örneğin; adı-soyadı, TCKN, e-posta, adres, iş adresi, doğum tarihi, doğum yeri, kredi kartı numarası, ehliyet no, banka hesap numarası, pasaport no, ruhsat no, diploma vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri:  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik  ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde işlendiği ve saklandığı veri kayıt sistemini  kuran ve  yöneten kişi veri sorumlusudur.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetki kapsamında  onun adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Açık Rıza:   Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilmez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel Verilerin Yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez,  geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse  dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.
KVKK:  7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, Şİrket tarafından kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yapılmış olan  ‘’Şirket Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”.

Veri Sorumluları Sicili: KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı gözetiminde tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicili.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ: 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.

BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel İlkelerde;
“KANUN MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme”
hükümleri yer almaktadır.

Şirketimiz  uygulamalarında; Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven, dürüstlük ve şeffaflık kuralına uygun hareket edilmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları açıkça ortaya konulmakta ve bunlara  aydınlatma metinlerin de yer verilmektedir. Veriler iş faaliyetleriyle bağlantılı amaçlar kapsamında işlenmektedir.
Kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemler alınmaktadır.

Şirket,  kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.
Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve faaliyetle ilgili yasal mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza etmektedir.  Mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır.

Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve veri sorumlusu tarafından belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir

BÖLÜM 4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL  VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket,  tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz ve diğer kişisel verileriniz, veri kategorileri ile bağlantılı ve ölçülü şekilde aydınlatma metinlerinde yer verilen  yer alan amaclara bağlı ve Kanunun 5. Ve 6. Maddesinde yer alan hukuki sebepler belirlenerek işlenebilmektedir. Aydınlatma Metinlerinde, işlenen kişisel verilerinize,  işleme amacı ve hukuki sebepleriyle eşleştirilerek her veri kategorisi bazında ayrı ayrı yer verilmektedir.  İlgili tüm kişilere bilgi verilmesi amacıyla şirket müşterilerine, çalışan ve çalışan adaylarına, danışman, hizmet sağlayıcı ve tedarikçilere, çözüm ortaklarına, ziyaretçilere yönelik ayrı aydınlatma metinleri hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

KVKK  mevzuatına uyumlu olarak  elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz Şirketimize  ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza edilecek, güvenlik tedbirleri alınarak kontrolü Şirketimizde  olmak üzere Şirket dışındaki teknolojik ortamlarda yedeklenebilecektir.

BÖLÜM 5- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
Şirketimiz   KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır.10. madde kapsamında Şirket , veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar konusunda veri sahibinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre ilgili kişilere bilgilendirme  yapmaktadır.
Şirketimiz  kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmekte,  kişisel verileri amacın gerektirdiği faaliyetler dışında kullanmamaktadır.

Şirket,  meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını ve aktarma amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır. Veri kategorisi bazında amaçlar belirlenmekte ve her kategori için Kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde yer alan hukuki şartlardan hangisine dayalı olarak veri işlendiğine ve verilerin kimlere aktarılabileceğine ve aktarma amaçlarına Aydınlatma Metninde yer verilmektedir. Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

Şirketimiz kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.  Bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile kişisel veriler saklanmamaktadır.

Bu prensipler Kanun 10. Madde kapsamında, KVKK Aydınlatma  Metni ile verisi işlenecek gerçek kişilere iletilerek bilgilendirme yapılmaktadır. Müşteri, Ziyaretçi ve Çalışanlar ve çalışan adaylarına  yönelik Aydınlatma metinleri kendilerine iletilmekte ve  Şirket içerisinde görülebilecek şekilde ayrıca  yazılı olarak yer verilmektedir. Genel Aydınlatma Metni ve Çözüm ortakları aydınlatma metnine şirket internet sitesinde yer verilmektedir. Veri sahipleri iş ilişkisi ve sözleşme kurulmasından önce açık bir şekilde bilgilendirilmektedir.
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur.  Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkına yer verilmiştir.  

Şirket KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahibinin bilgi talep etmesi durumunda, ilgili kişiye gerekli bilgilendirmeleri süresi içinde yapmaktadır. Başvuru cevaplanmasının zamanında ve hukuka uygun yapılması için   ‘Başvuru Cevaplama Prosedürü’ düzenlenerek şirket içinde sorumlu kişiler belirlenmiş ve görevlendirilmiştir.

BÖLÜM 6- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel veriler, Faaliyet konularımıza uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi kanalıyla, e -posta ve KEP yoluyla iletilen bilgiler, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, iş ilişkisi kapsamında bizimle paylaşılan  vergisel ve veriler, finansal veriler, sözleşmelerde yer alan bilgiler, e -posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, şirketimiz  ile yapılan yazışmalarınız, tarafınızdan alenileştirilen kişisel  bilgiler vasıtasıyla,  fiziksel ve elektronik  ortamla  toplanmaktadır.
Kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan  ‘Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez’  düzenlemesi çerçevesinde, Şirketimiz   Kanunun 5. Maddede yer verdiği  istisnai haller dışında, kişisel veri işlemek için açık rızanın alınmasını şartını uygulamaktadır.

Kanun 5. Madde 2.fıkra  kapsamında, aşağıda maddeleri belirtilen durumlarda Şirket kişisel veri sahiplerinin verilerini açık rıza almaksızın işleyebilmektedir;
KVKK ’5/2-a:Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2-b: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendi sinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,5/2-c: “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-ç: “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-e: “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.   

Şirketimiz,  Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda;  hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk, doğru ve güncel tutma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyarak, öngörülen usul ve esaslara bağlı olarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Veri işleme faaliyeti başlamadan önce Kanun 5. maddesi ve özel nitelikli verilerle ilgili 6. Maddesinde yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı tespit edilmediği takdirde mutlaka açık rıza teminine gidilmekte, açık rıza alınamaması durumunda veri işlenmemektedir.  

BÖLÜM 7- ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. KVKK’nın 6.maddesinde açıklanan bu veriler; ‘ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik’ verilerdir.

Şirketimiz   tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirket  tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle ve özel olarak uygulanmaktadır.

Özel Nitelikli veri kapsamında,  Şirket bünyesinde sağlık verileri ve bazı durumlarda alınan adli sicil belgesi kayıtları açık rıza alınarak işlenmektedir. Dijital ortamda saklanan özel nitelikli  kişisel veriler kuvvetli şifre parametreleri ile korunmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilere erişebilen kişilerin erişim yetkisi kısıtlanmakta,  yetkiler mevzuata uygun şekilde  düzenlenmekte, ilgililere veri koruma ve gizlilik  eğitimleri  verilmektedir. Özel nitelikli verilere erişen kişilere   gizlilik sözleşmeleri imzalanmaktadır.  

Sağlık dosyalarında fiziki olarak saklanan kişisel sağlık verilerinin bulunduğu dosyalar kilitli ve sadece sağlık personelinin erişebildiği alanlarda saklanmaktadır. Çalışanların ve sağlık verilerine revir personeli dışında hiçbir birim erişememektedir.

BÖLÜM 8- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere ve kurumlara hukuka uygunluk tedbirlerini alarak  aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin KVKK hükümlerine aşağıda yer verilmiştir.

MADDE 8- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. (2) Kişisel veriler; a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında, b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. (3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. İlgili kişi açık rızası olmaksızın yurtdışına veri aktarılmamaktadır
MADDE 5- 2) fıkrası kapsamında  maddede yer alan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel  verilerinin aktarılması mümkün olacaktır.
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikteki verilerin aktarılabilmesi için Kanun 6. Madde de yer verilen ve aşağıda yer verilen istisnalar dışında veri sahibinin açık rızasının alınması zorunludur.
‘Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi şeklinde olup; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza almadan’ aktarılabilmektedir.
.
BÖLÜM 9- KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişiminin Engellenmesi ve Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan İdari ve Teknik Tedbirler:
Şirket,  bilginin bütünlüğünü koruyacak ve sürekli erişilebilirliğini garanti altına alacak güvenli  alt yapıyı ve güvenlik kontrollerini  hayata geçirmiştir. Kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki hukuka aykırı erişimi önlemek için ve oluşabilecek diğer teknik tehditler karşısında  aşağıda yer verilen  teknik ve idari tedbirleri uygulamaya koymuştur.

Teknik Tedbirler  

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:
Veri güvenlik sistemi kişisel verilerin fiziksel ortamda ve  bilgi sistemlerinde tüm risk ve tehditlere karşı korunmasıdır.  Bilgi güvenliği tehditleri arasında, organizasyon bünyesinde çalışan kişilerin oluşturabileceği bilinçli veya bilinçsiz tehditler olarak tanımlayabileceğimiz iç tehditler çok önemli bir yer tutmaktadır.
Bu nedenle şirket organizasyonunda çalışan kişilerin oluşturabileceği bilinçli veya bilinçsiz tehditlere karşı bilgiye erişimi kontrol etmek ve yetkisiz erişimleri önlemek için ilgili tüm alanlarda gerekli güvenlik kontrollerini hayata geçirilmiştir.

Çalışanların günlük faaliyetlerinin yetki profillerine uyum sağlayıp sağlamadığı Kurum bilgi sistem birimi tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir.  Kurum içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır
Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi üzerinden kimlik yönetimi ve yetkilendirme  politikaları aracılığı ile yapılmaktadır Kişisel verilere erişim için personel tarafından kullanılan şifreler,  ilgili sistemler için tanımlanmış olan şifre belirleme kurallarına uyumlu olarak düzenlenmektedir. Rakam, büyük harf, küçük harf, noktalama işareti kombinasyonlarından oluşan karmaşık şifreler kullanılmaktadır.

Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.

Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi,  fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımların güvenliği üzerine  (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.

Bilişim sistemleri altyapısı denetlenmekte, yazılımlar ve verilerin güvenliği için izleme sistemleri kurulmaktadır.
Şirkette  dış ağlardan gelebilecek tehditlere karşı katmanlı ağ güvenlik tedbirleri tesis edilmiştir. Bilgisayar  sistemlerinde,   antivirüs  yazılımları,  güvenlik  duvarları, kullanılmaktadır.
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumun  ilgili kişiye ve kurula bildirilmesi  ve ihlale karşı tedbirlerin alınmasını içeren  Veri İhlali müdahale planıhazırlanmış, personel görevlendirilmiş  uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği  muhafaza edildiği dijital ortamlar şifrelenmekte,   fiziksel ortamlarda  yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
Yedekleme için kritik sistemlerin yedekleri periyodik olarak alınmakta, yedekler belirli aralıklarla dış ortama taşınmaktadır.
Şİrket silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli teknik tedbirleri almaktadır

İdari Tedbirler

Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
Veri gizliliğinin sağlanması ve güvenlik tedbirlerine uyulması konusunda tüm çalışanlardan ve veri işleyenlerden taahhütname alınması zorunlu kılınmıştır.

Alınması gereken idari tedbirler kapsamında çalışanlara eğitimler verilmekte, farkındalıkları artırılmakta ve  gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır, Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak cezai maddeleri içeren  disiplin prosedürü uygulanmaktadır.

Veri işleyen tedarikçiler,  danışmanlar, bilgi sistem destek şirketleri ve diğer üçüncü  kişi veya şirketler  yapılan sözleşmelere de bu KVKK’una  uyum ve  gizlilik taahhütnameleri eklenmektedir.
Organizasyon bünyesinde çalışan kişilerin oluşturabileceği bilinçli veya bilinçsiz tehditler ve dış ağlardan gelebilecek tehlikelerin işlendiği  ‘Risk ve Tehditler Tablosu’ Veri Koruma Görevlisi ve Bilgi Sistem Yetkilisi/Danışmanı tarafından periyodik dönemlerde  incelenmekte ve önleme tedbirleri  güncellenmektedir.

Uygulamalar üzerinde teknik kontrol sistemleri kurulmuştur. Veri sorumlusu olarak kurum içi sistematik periyodik denetimleri Veri Koruma Görevlisi kanalıyla yapmaktadır.  Denetimler gerek görüldüğünde uzman şirketlere veya bağımsız denetim şirketlerine yaptırılacaktır.

Bilgiye erişimi kontrol etmek ve yetkisiz erişimleri önlemek, veri güvenliğini sağlamak, hukuka uygun saklama ve imha işlem uygulanması  için ‘Erişim ve Yetkilendirme Prosedürü’, ve ‘Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası‘  hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Veri ihlalinin tespiti halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve ihlalle ilgili önleyici tedbirlerin derhal alınmasının sağlanmasını teminen Veri Müdahale Planı yürürlüğe konularak görevlendirmeler yapılmıştır.

Şirket mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dâhil olan çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, eğitimler vermekte konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır.

BÖLÜM 10–İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
Buna göre, Şirket faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.
Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında hukuki  saklama süreleri şirket ’Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında’ yer almaktadır.
28 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik’te  işleme nedenleri ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Kanun´un 4. maddesi uyarınca kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir ve Kanunun 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde resen  veya veri sahibi talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Şirket, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri ilgili kanun ve mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak şirket  uygulamaları kapsamında işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  

Bu kapsamda, Şirket öncelikle  kanunlar da ve ilgili mevzuat ta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte,  bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş;  ilgili mevzuat ve Şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse,   kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla kanuni süreler göz önüne alınarak saklanabilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile şirket tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.  

BÖLÜM 11- VERİLERİ SİLME YOKETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Kanunun 7. maddesinde, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi düzenlenmiştir. Buna göre, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde bu veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir
Özellikle aşağıda sayılan hallerde kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalktığı kabul edilmektedir.
Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması,
Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,
Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,
Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
İlgili kişinin, Kanunun 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikayette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
Kanunun 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması;
Belirtilen hallerde kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kişisel verilerin silinmesi işlemi, “söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi” olarak tanımlanmıştır.  Bu kapsamda, bir verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, söz konusu verinin yedeklemeler dahil tüm ortamlardan geri dönülmez şekilde silinmesi sağlanmaktadır
Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi teknikleri ve kişisel verilerin anonim hale getirilmesi tekniklerinden hangisinin uygulanacağına dair karar, teknik detayları Veri Sorumlusu  tarafından verilir.
Silme işlemine konu teşkil edecek kişisel veriler belirlenir. Silme işlemleri önceden belirlenmiş personel vasıtasıyla yerine getirilir. Bu personelin yetkileri özel olarak düzenlenir. Silme işlemi yapan personelin silinen datayı geri getirme, tekrar kullanma erişim yetkileri kaldırılır.
Silinmesi gereken verilerin silme, yok etme veya anonimleştirilmesinin,  kanun, yönetmelik  ve şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yapıldığının ve işlemlere ilişkin oluşturulan bilgi kaydı doğruluğunun kontrolü Veri Koruma Görevlisi  tarafından yapılır.

BÖLÜM 12 - VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI
Şirket,  KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Şirket kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için iç işleyişe ait  idari ve teknik düzenlemeleri uygulamaya koymuştur.
Kişisel veri sahipleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Madde  gereğince aşağıdaki haklara sahiptir;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması;
Veri sahibi  KVK Kanunu’nun 13.  maddesinin 1.  fıkrası gereğince yukarıda 11. madde açıklamasında belirtilen hakları kullanabilir.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.
Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından  başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Veri sorumlusuna başvuru Kanun Madde 13.te aşağıda yer aldığı gibi düzenlenmiştir.
MADDE 13- (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.
(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır . Başvuruda bulunma  yöntemleri ilgili kişilere iletilen Aydınlatma Metinlerinde yer almaktadır.
Şirket başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi ve belge talep edebilir ve kişisel veri  sahibine  başvurusunda yer alan hususlarla ilgili soru yöneltebilir.
Kişisel veri sahibi,  KVK Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde, Şirketin  cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden atmış gün içinde KVK Kuruluna şikayette bulunabilir.

BÖLÜM 13- POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Şirket Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

BÖLÜM 14- POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ
Veri sorumlusu  tarafından düzenlenen bu Politika 01/03/2021tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Şirketin  internet sitesinde yayınlanır, bu politikanın gözden geçirme ve güncellenmesi Veri Koruma Görevlisi tarafından yerine getirilir.  Politika her yıl en az bir kez gözden geçirilir.

Önemli Uyarı : Sitemizde yayınladığımız fotoğraf, video ve yazılar izinsiz kullanılamaz.
BİZE ULAŞIN
Instagram
Instagram
Whatsapp