Aydınlatma Metni

İLKE KAR ARAÇ KİRALAMA TİC. A.Ş 
TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİ ÇALIŞANLARINA AİT AYDINLATMA METNİ


İLKE KAR ARAÇ KİRALAMA TİC. A.Ş  olarak  veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Şirketimiz; iş ilişkisi kapsamında hizmet verdiği sözleşmeli  tüzel kişi müşterilerinin firma sahipleri, yöneticileri ve diğer çalışanlarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin; 1. maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır,

İşbu aydınlatma metni,  veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; müşterilerinin firma sahipleri, yöneticileri ve diğer çalışanlarına  Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla  hazırlanmıştır.   

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Ünvanı: İLKE KAR ARAÇ KİRALAMA TİC. A.Ş.               

Telefon Numarası:  0216 651 83 83

E-Posta                : info@ilkecar.com.tr

Adres                   : Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Tekin Ak İş Merkezi No:3/12 Üsküdar-İSTANBUL               

KEP Adresi     : ilkekararackiralama@hs01.kep.tr
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun  Genel İlkeleri içeren 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak kategori edilen kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Kimlik bilgileriniz; (Ad, soyadı, doğum tarihi,  TC kimlik kartı bilgileri, Pasaport ve Ehliyet bilgileri, fotoğraf), ve  İletişim bilgileriniz; (İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası , mobil telefon numarası , e-posta adresi, KEP adresi) ; Hukuksal dökümanlar: Kiralama Sözleşmeleri,

İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Mal / Hizmet Satış Süreçlerin Yürütmek, İletişim Faaliyetlerini Yürütmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,  Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,  Yasal raporlamalar yapmak,  Saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, Mal / Hizmet Satış sonrası destek hizmetlerini yürütmek, iletilen sorun ve şikayetleri çözümlemek, amaçlarıyla,

Müşteri İşlem Verisi : Fatura, E-Fatura Düzenleme Tarihi, işlem sözleşmesi, sigorta poliçesi. Ödeme Tarihi, Ödeme Şekli bilgileri / Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesinin sağlanması, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Finansal bilgileriniz (vergi no, vergi dairesi, banka hesap no, banka iban no  ve fatura),ile birlikte kimlik ve iletişim bilgileriniz;  Muhasebe kaydı ve cari kart açılması ve Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesinin sağlanması  ve bu konularla ilgili sizlerle  iletişim kurmak amaçlarıyla,

Ödemenizi kredi ile yapmak istenmesi halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgilerinizi; (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla,

işlemekte ve saklamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirket, Kanunun 5. Maddesine,  6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır. Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızasının alınmadan aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla  yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla denetleyici ve düzenleyici kurumlara, Aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, ,her türlü yargı makamına,  yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, ve avukatlarınıza sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz mesleki uzman ve uzman yardımcılarına , kargo şirketlerine,  faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında diğer kamu kuruluşları ve bankalara, çalışma mevzuatımız kapsamında SPK ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine aktarabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel veriler, meşru menfaat gereği sizden bizzat talep ettiğimiz bilgiler, iş ilişkisi kapsamında bizimle fiziksel ve digital yolla paylaştığınız kişisel verileriniz; sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz  finansal veri ve  fatura bilgileriniz, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurularınız  e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar değerlemeye konu olan gayrimenkul bilgileriniz şirketimiz  ile yapılan yazışmalarınız,  KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize  yapılan başvuru bilgileri, vasıtasıyla ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c : “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-ç: “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-e: “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden en az birine  dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

HAKLARINIZ

Şirket  KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca Şirkete  ’e başvurarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini;   talep etme hakkınız vardır.

Kanun 11.madde kapsamındak, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu adresimize getirerek Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Tekin Ak İş Merkezi No:3/5 Üsküdar-İSTANBUL     adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilkekararackiralama@hs01.kep.tr (KEP) adresine gönderebilir ya da ilgili kişi tarafından şirketimize  daha önce bildirilen ve şirketimiz  sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla  iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin şirket  için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ´de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Önemli Uyarı : Sitemizde yayınladığımız fotoğraf, video ve yazılar izinsiz kullanılamaz.
BİZE ULAŞIN
Instagram
Instagram
Whatsapp